Dokumenty

Certyfikat systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 wydany przez firmę TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Świadectwo ochronne na wzór użytkowy „Blokada wysuwu szuflady” wydany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Świadectwo ochronne na wzór użytkowy „Szafka aparatury urządzeń sterowniczo rozdzielczych” wydany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Świadectwo ochronne na wzór użytkowy „Zawiasa” wydany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Świadectwo ochronne na wzór użytkowy „Stół” wydany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Świadectwo ochronne na wzór użytkowy „Skrzynka narzędziowa” wydany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
METALBOX Sp. z o.o.  Bogucin Mały 116, 32-300 Olkusz

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
Przetwarzamy dane osobowe w związku z:
1. PRODUKCJĄ I SPRZEDAŻĄ ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ ZWIĄZANYCH Z TYM USŁUG,
– Jesteśmy producentem artykułów metalowych, współpracujemy z innymi producentami oraz dystrybutorami.
– Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
– Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne (np.: PESEL). Jeżeli sprzedaż odbywa się z transportem dodatkowo numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego lub paszportu kierowcy, a także numer prawa jazdy kierowcy.

2. REKRUTACJĄ
– Prowadzimy rekrutację pracowników.
– Podmioty, których dane dotyczą: osoby ubiegające się o zatrudnienie.
– Przetwarzane dane: dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną lub firmę rekrutacyjną, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane do korespondencji, dane o wykształceniu, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia zawodowe.
– Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody. Osoba, która udzieliła zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

3. PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA
– Przetwarzamy dane osobowe w ramach codziennej obsługi przedsiębiorstwa.
– Podmioty, których dane dotyczą: podmioty, kontaktujące się z firmą, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące, osoby przebywające na naszym terenie oraz w budynkach w związku z monitoringiem wizyjnym.
– Przetwarzane dane: imię i nazwisko osoby, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, dane rejestrowe i ewidencyjne, nr rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także obraz monitoringu wizyjnego (do 14 dni). W przypadku naruszenia bezpieczeństwa firmy obraz monitoringu przechowywany jest na potrzeby ewentualnych postępowań przez organy administracji publicznej.

 Podstawa i cele przetwarzania danych:

1) zgoda na etapie rekrutacji,
2) zawarcie i wykonanie umowy,
3) wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
a. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
b. rozliczenie danin publicznoprawnych;
c. składanie i rozpatrywanie reklamacji;
d. relacje inwestorskie.

4) usprawiedliwiony interes prawny:
a. udokumentowanie realizacji transakcji;
b. rekrutacja;
c. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
d. marketing bezpośredni;
e. tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, oraz na potrzeby wewnętrzne;
f. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
g. zapobieganie i wykrywanie przestępstw /weryfikacja i identyfikacja kontrahenta/. 

III. POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub z powszechnie dostępnych źródeł.

IV. BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu :
a) podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;
b) podwykonawcom;
c) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym podmiotom działającym na nasze zlecenie.

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny      do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:
a) inne strony transakcji;
b) firmy transportowe;
c) spedytorzy;
d) agencje celne;
e) ubezpieczyciele;
f) organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
g) sądy;
h) komornicy;
i) biura informacji gospodarczej;
j) operatorzy pocztowi i kurierzy;
k) banki;
l) podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w jakim staną się administratorem danych.

 VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Przetwarzamy dane przez czas niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych. 

VII. SPRZECIW NA MARKETING BEZPOŚREDNI
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić na adres mailowy: biuro@metalbox.com.pl lub listownie na adres podany poniżej.

 VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

 IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG
W razie konieczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG.
Możemy przekazać dane kierowców lub pracowników podmiotów uczestniczących w transakcji.
Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

 X. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
1) sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
2) usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
3) ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
4) dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
5) przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.
Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email: biuro@metalbox.com.pl lub listownie na adres podany poniżej.
Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.
Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

XI. SKARGA DO ORGANU NADZORU
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w sposób wskazany pod adresem www.giodo.gov.pl

XII. KONTAKT I INFORMACJE
Nasze dane adresowe: METALBOX Sp. z o.o. Bogucin Mały 116 32-300 Olkusz.  Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email: biuro@metalbox.com.pl

 

 

Obowiązek informacyjny ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest METALBOX Sp. z o.o. Bogucin Mały 116, 32-300 Olkusz
Państwa dane osobowe przetwarzane są m.in. w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, marketingu bezpośredniego produktów lub usług METALBOX Sp. z o.o.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określone jako „Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych”, w skrócie „RODO”.
Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest m.in. nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów lub usług METALBOX Sp. z o.o.
Przysługuje Państwu sprzeciw na przetwarzanie danych w celach marketingowych, który możne zgłosić na adres mailowy: biuro@metalbox.com.pl
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie i na warunkach wskazanych przepisami prawa.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.